Technológia AJAX

AJAX je súhrnné pomenovanie pre skupinu technológií na vývoj webových aplikácií. Samotná skratka AJAX znamená "Asynchronous JavaScript and XML" a ako už názov napovedá, ide o spojenie technológií a jazykov XML, JavaScript, x(html). Umožňuje asynchrónnu komunikáciu stránky so serverom bez nutnosti znovunačítania celej stránky. To nám dáva priestor pre zvyšovanie užívateľskej príjemnosti práce so stránkou, zlepšenie interaktivity, zrýchlenie a pod.

Cieľom tejto stránky je priblížiť základné princípy fungovania AJAXu, zhodnotiť výhody a nevýhody technológie, ukázať príklady použitia a integráciu s ASP.NET.