Relevance feedback

Článok na wikipédii objasňuje pojem "relevance feedback". Do slovenčiny by sme ho mohli prekladať ako spätná väzba relevantnosti, pričom ide o relevantnosť dokumentov (napr. tých, ktoré užívateľ získal ako výsledok nejakého dopytu), stránok a pod. Spätná väzba zas znamená, že ide o informácie získané nejakým spôsobom od užívateľa naspäť. Rozlišujeme 3 typy tejto spätnej väzby: explicitná, implicitná a slepá (pseudoväzba).

Explicitná spätná väzba

Explicitná spätná väzba je získavaná priamo od užívateľa daného informačného systému. Užívateľ pritom musí vedieť, že jeho hodnotenie sa berie ako miera relevantnosti výsledkov.

Užívateľ môže relevantnosť ohodnotiť buď binárne alebo odstupňovane. Pri binárnom hodnotení označí dokument buď za relevantný, alebo za irelevantný (len tieto 2 možnosti). Pri odstupňovanom hodnotení je stupnica hodnotenia rozložená na viac stupňov (viac ako 2). Prípadne môže užívateľ zoradiť dokumenty podľa relevantnosti.

Implicitná spätná väzba.

Implicitná spätná väzba sa získava pomocou skúmania užívateľského správania, teda napr. ktoré dokumenty si užívateľ pozrel a ktoré nie, koľko času strávil prezeraním konkrétneho dokumentu, na ktoré stránky klikol a kde ju celú prešiel a pod. Najväčšími rozdielmi oproti implicitnej spätnej väzbe sú:

  1. Užívateľ nehodnotí relevantnosť kvôli samotnému informačnému systému, len uspokojuje svoje potreby.
  2. Užívateľ ani nie je vo väčšine prípadov informovaný, že jeho správanie sa zaznamenáva a používa na zhodnotenie relevantnosti dát.

Pseudo spätná väzba

V tomto prípade len predpokladáme, že prvých k výsledkov z n (k je oveľa menšie ako n) je relevantných a ostatné nie sú. Výhodou je, že nie je potrebný žiadny užívateľ.

Využitie spätnej väzby relevantnosti

Takáto spätná väzba nám umožňuje odlíšiť relevantné dokumenty (stránky), ktoré boli vrátené na základe nejakého vyhľadávacieho reťazca. Obsah týchto relevantných entít nám potom umožňuje prisúdiť rôzným slovám vo vyhľadávacom reťazci rôzny váhy, prípadne tam nejaké slová pridať.